Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Mesto za obaveštenja o izdatim dozvolama, mišljenjima

14. februar 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja i rekonstrukcija “Pretakališta kamionskih  cisterni”, KO Smederevo

14. februara 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
13. februar 2020.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada, na teritoriji KO Sevojno, grad Užice

13. februara 2020.|

Na osnovu čl. 20. i 28. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
12. februar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Krajnji Rid”

12. februara 2020.|

Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
12. februar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica (Putnička) – Čikerija-Bačalmaš-Baja, deonica Subotica – granica sa Mađarskom

12. februara 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
12. februar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera na površinskom kopu ”Zabrežje”

12. februara 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće