Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Mesto za obaveštenja o izdatim dozvolama, mišljenjima

5. decembar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje međunarodnog putničkog pristaništa na reci Dunav, na stacionaži km 1173+140 na k.p. br. 2402 i 2636 K.O. Zemun

5. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl.  RS» br. 30/10)  daje sledeće
4. decembar 2019.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada privrednog društva „Milovanović metali“ d.o.o. Ivanjica

4. decembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji skladišta u opštini Ivanjica, podnetog od privrednog društva „Milovanović metali“ d.o.o Ivanjica, ul. Šume bb.
4. decembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 5 (Kompresorska stanica), u KO Porodin, SO Žabari

4. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
3. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo

3. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. decembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja, na k.p. br. 2880, KO Dedina, Grad Kruševac

2. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16),  daje sledeće