Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Mesto za obaveštenja o izdatim dozvolama, mišljenjima

17. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka u industrijskoj zoni „Zapadna Morava“ na km 46+945 na državni put IB reda br.23

17. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
17. septembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje kablovske kanalizacije „Digitalni koridor“ autoputa E-761, Pojate-Preljina, deonica Adrani – Preljina

17. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
17. septembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje kablovske kanalizacije „Digitalni koridor“ autoputa E-761, Pojate-Preljina, deonica Pojate-Kruševac

17. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
16. septembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Velike Morave, na stacionaži od km 164+187.79 do km 164+434.07, na delu k.p.br. 7182/1, KO Donje Vidovo

16. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
16. septembar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save, na stacionaži od km 96+500 do km 96+700, na delu k.p.br. 1636, KO Mrđenovac

16. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće