Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Mesto za obaveštenja o izdatim dozvolama, mišljenjima

23. avgust 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske – Deonica 4

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
23. avgust 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
23. avgust 2019.

zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i pretakanje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
23. avgust 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj ѕa ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta –Skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada-EE otpad koji ne sadrži freon i otpadna vozila

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 4. i čl. 15. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
23. avgust 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da za projekat skladišta neopasnog otpada „INOS-NAPREDAK“ D.O.O. MIŠAR nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće  O B A V E Š T E NJ E