Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

13. јул 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча

13. јула 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Носилац пројекта „БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Београд, ул. Тошин бунар бр. 272 , поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча, на катастарским парцелама број: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 КО Винча, општина Гроцка, град Београд КО Винча, општина Гроцка, град Београд.
13. јул 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање питке воде „Пећина 2“

13. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће
10. јул 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање питке воде ”Пећина 2”

10. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01) даје следеће
10. јул 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман, на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин

10. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл. РС» бр. 30/10) даје следеће
9. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА”

9. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја III (треће) категорије, Парка природе „Бегечка јама”.