Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Место за обавештења о издатим дозволама, мишљењима

25. март 2020.

Отказивање јавног увида у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

25. марта 2020.|

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да се до даљнег отказује јавни увид у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума, који је планиран да траје у периоду од 16. марта до 10. априла 2020. године, као и јавна презентација и расправа у вези наведеног документа, која је заказана за 22. април 2020. године са почетком у 11 часова, у Конференцијској сали Kултурног Центра Рума у Руми, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања.

19. март 2020.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

19. марта 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
18. март 2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја

18. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ћуприја, поднетог од привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30.
16. март 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

16. марта 2020.|

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да се до даљнег отказује јавна презентација и јавна расправа у вези Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог моста на месту старог Савског моста, на катастарским парцелама број 473/6, 1508/368, 1508/369, 1496/14, 1508/361, 3292/8, 438/8, 3292/14, део 1508/331, део 445/1, део 473/12, део 473/11, део 1508/370, све у КО Савски венац (Општина Савски венац), и на катастарским парцелама број 2386/3, 2386/2, 2385/2, 2387/2, 2375/7, 2392/2, 6662/11, 6628/1, све у КО Нови Београд (Општина Нови Београд) –  носилац пројекта Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, заказане за 26.03.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама Пословне зграде Владе Републике Србије (СИВ 3 – сала протокола на првом спрату), ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања.
16. март 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на  коридору државног пута IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац

16. марта 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће