Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. март 2020.

Конкурс за 9. међународни фестивал филмске продукције ,,Deauville Green Awards”

28. марта 2020.|

Mеђународни фестивал филмске продукције о друштвеној одговорности и еко-иновацијама ,,Deauville Green Awards”, биће одржан девети пут у Довилу, у Француској, 17. и 18. јуна ове године. Фестивал је фокусиран на аудиовизуелну комуникацију корпорација, организација и јавних управа у области одрживог развоја и очувања животне средине.
9. март 2020.

ИНФО ДАН поводом објављеног Јавног конкурса за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

9. марта 2020.|

Обавештавамо све заинтересоване стране да Министарство заштите животне средине организује ИНФО ДАН поводом објављеног Јавног конкурса  за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. ИНФО ДАН ће се организовати у среду 11.03.2020. године, са почетком у 13 часова, у згради Министарства заштите животне средине (СИВ 3), на адреси Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, у сали 320 на трећем спрату.
6. март 2020.

Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

6. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине дана 06. марта 2020. године, објављује Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. Јавни конкурс се расписује у складу са чланом 90б и чланом 90в став 1. тачка 3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4. Уредбе о условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвe и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумe и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19).
3. март 2020.

Одлукa о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

3. марта 2020.|

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је објављен 17. јануара 2020. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 37 пријава.
19. фебруар 2020.

Прелиминарнa ранг листa о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

19. фебруара 2020.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.