Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. novembar 2019.

Preliminarna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

15. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 15. novembra 2019. godine objavljuje Preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste.
20. septembar 2019.

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

20. septembra 2019.|

Javni konkurs se raspisuje u skladu sa članom 90b i članom 90v stav 1. tačka 2) i 3) Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11-US,  14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon), člana 4. Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijume i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18) i člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).
29. avgust 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

29. avgusta 2019.|

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je objavljen 1. jula 2019. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 19 prijava.
8. avgust 2019.

Preliminarna rang lista o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.

8. avgusta 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), 6. avgusta 2019. godine donelo je Preliminarnu rang listu o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.
1. jul 2019.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

1. jula 2019.|

„U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje novi konkurs za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).