Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

21. januar 2020.

Objavljivanje Godišnjeg plana raspisivanja javnog konkursa

21. januara 2020.|

U skladu sa čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16 /18) Ministarstvo zaštite životne sredine objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini. Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa možete preuzeti ovde.
17. januar 2020.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

17. januara 2020.|

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).
23. decembar 2019.

Poziv za kupovinu zaštićenih vrsta stečenih protivzakonitom radnjom i zaplenjenih u postupku inspekcijskog nadzora

23. decembra 2019.|

Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispr., 14/16 i 95/18 – dr. zakon), ministar donosi odluku o prodaji, načinu i uslovima prodaje zaštićenih vrsta crnih i belih tartufa stečenih protivzakonitom radnjom, koje su oduzete u vršenju inspekcijskog nadzora od fizičkih lica. Prodaju se zaštićene vrste i to:
2. decembar 2019.

Konačna rang lista projekata u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

2. decembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 02.12.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).
15. novembar 2019.

Preliminarna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

15. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 15. novembra 2019. godine objavljuje Preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste.