Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. jul 2020.

Odluka o izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini

31. jula 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana   31. jula 2020. godine objavljuje  Odluku o  izboru projekata za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.
22. jul 2020.

Konačna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

22. jula 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 22. jula 2020. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).
3. jul 2020.

Preliminarna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

3. jula 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 03. jula 2020. godine objavljuje Preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2020. godini.
10. jun 2020.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

10. juna 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 49/20) i člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19), objavljuje
29. maj 2020.

Doneta Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2019. godinu

29. maja 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 1. aprila 2019. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2019. godinu.