Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разни тендери и конкурси министарства

10. јун 2020.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

10. јуна 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 49/20) и члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), објављује
29. мај 2020.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2019. годину

29. маја 2020.|

Министарство заштите животне средине објавило је 1. априла 2019. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2019. годину. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу, за 2019. годину.
28. март 2020.

Конкурс за 9. међународни фестивал филмске продукције ,,Deauville Green Awards”

28. марта 2020.|

Mеђународни фестивал филмске продукције о друштвеној одговорности и еко-иновацијама ,,Deauville Green Awards”, биће одржан девети пут у Довилу, у Француској, 17. и 18. јуна ове године. Фестивал је фокусиран на аудиовизуелну комуникацију корпорација, организација и јавних управа у области одрживог развоја и очувања животне средине.
9. март 2020.

ИНФО ДАН поводом објављеног Јавног конкурса за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

9. марта 2020.|

Обавештавамо све заинтересоване стране да Министарство заштите животне средине организује ИНФО ДАН поводом објављеног Јавног конкурса  за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. ИНФО ДАН ће се организовати у среду 11.03.2020. године, са почетком у 13 часова, у згради Министарства заштите животне средине (СИВ 3), на адреси Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, у сали 320 на трећем спрату.
6. март 2020.

Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом

6. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине дана 06. марта 2020. године, објављује Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом. Јавни конкурс се расписује у складу са чланом 90б и чланом 90в став 1. тачка 3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4. Уредбе о условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвe и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумe и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19).