Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. фебруар 2020.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

20. фебруара 2020.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 20. фебруара 2020. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (у даљем тексту: Нацрт закона).
5. фебруар 2020.

Извештај о спроведеној еx-ante анализа ефеката за област циркуларне економије

5. фебруара 2020.|

У складу са чланом 31. Закона о планском систему републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 30/2018), за потребе израде документа јавне политике за циркуларну економију спроведена је еx-ante анализа ефеката. Ова анализа је имала за циљ да сагледа постојеће стање, идентификује промене које треба постићи спровођењем мера јавне политике, утврди опште и појединачне циљеве јавне политике, идентификује опције, предложи оптималну опцију и идентификује ресурсе за спровођење мера јавне политике.
27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

27. децембра 2019.|

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).
27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

27. децембра 2019.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије нискоугљеничног развоја). Јавна  расправа  спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24.  јануара 2020.  године.
20. децембар 2019.

Извештај са јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

20. децембра 2019.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тексту Нацрт закона) спроведена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе (05 Број: 011-10909/2019 од 31. октобра 2019. године). У складу са наведеним Закључком Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тескту: Нацрт закона) у периоду од 1. до 20. новембра 2019. године и у том периоду представило Нацрт закона у Београду, у сали Скупштине града Београда, дана 12. новембра 2019. године. Током јавне расправе на презентацији Нацрта закона учешће су узели представници HIP Petrohemijе, групације Фармације, MeiTa, Polipakа, Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, NIS-а, Крушевачког еколошког центра, Општинске управе Крушевац.