Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. februar 2020.

Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije

5. februara 2020.|

U skladu sa članom 31. Zakona o planskom sistemu republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2018), za potrebe izrade dokumenta javne politike za cirkularnu ekonomiju sprovedena je ex-ante analiza efekata. Ova analiza je imala za cilj da sagleda postojeće stanje, identifikuje promene koje treba postići sprovođenjem mera javne politike, utvrdi opšte i pojedinačne ciljeve javne politike, identifikuje opcije, predloži optimalnu opciju i identifikuje resurse za sprovođenje mera javne politike.
27. decembar 2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja predloga strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu

27. decembra 2019.|

U okviru projekta tehničke podrške „Strategija klimatskih promena sa Akcionim planom“, Ministarstvo zaštite životne sredine je u skladu sa odredbama čl. 5, 6, i 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010) objavilo odluku o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom (Službeni glasnik broj 62/2018 od 10.4.2018. godine) i izradilo Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja).
27. decembar 2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu strategije niskougljeničnog razvoja republike srbije sa akcionim planom

27. decembra 2019.|

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 26. decembra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Predlog strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog strategije niskougljeničnog razvoja). Javna  rasprava  sprovodi se u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24.  januara 2020.  godine.
20. decembar 2019.

Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

20. decembra 2019.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tekstu Nacrt zakona) sprovedena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (05 Broj: 011-10909/2019 od 31. oktobra 2019. godine). U skladu sa navedenim Zaključkom Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tesktu: Nacrt zakona) u periodu od 1. do 20. novembra 2019. godine i u tom periodu predstavilo Nacrt zakona u Beogradu, u sali Skupštine grada Beograda, dana 12. novembra 2019. godine. Tokom javne rasprave na prezentaciji Nacrta zakona učešće su uzeli predstavnici HIP Petrohemije, grupacije Farmacije, MeiTa, Polipaka, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, NIS-a, Kruševačkog ekološkog centra, Opštinske uprave Kruševac.
25. novembar 2019.

IZVEŠTAJ O OBAVLJENOM JAVNOM UVIDU, JAVNOJ RASPRAVI I JAVNOJ PREZENTACIJI NACRTA UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJE ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KALEMEGDANSKI RT”

25. novembra 2019.|

I UVODNE NAPOMENE Spomenik prirode „Kalemegdanski rt” nalazi se južno od ušća Save u Dunav, na području grada Beograda, između Gornjeg i Donjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Zaštićeno područje nalazi se na katastarskoj parceli 67/2 KO Stari Grad, površine 14 ha 07 a 18 m², koja je u potpunosti u vlasništvu države. Na području SP „Kalemegdanski rt” utvrđeni su režimi zaštite II (drugog ) i III (trećeg) stepena. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Kalemegdanski rt” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.