Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. novembar 2020.

Javni uvid na nacrt drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

25. novembra 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadležno za oblast klimatskih promena i Okvirnu konvenciju UN o promeni klime, pripremilo je Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. Nacrt  izveštaja je pripremljen u saradnji sa timom stručnjaka i članova međuresorne Radne grupe UNDP-GEF projekta „Priprema Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja i Trećeg nacionalnog izveštaja R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“. Dokument je sačinjen u skladu sa Predlogom Strategije niskougljeničnog razvoja Srbije sa Akcionim planom, kao i na osnovu informacija i podataka prikupljenih tokom realizacije projekta „Uspostavljanje okvira transparentnosti prema Sporazumu iz Pariza“. Podršku pripremi izveštaja pruža Program UN za razvoj.
11. jun 2020.

Izveštaj o javnoj raspravi o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije

11. juna 2020.|

Javna rasprava o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije (u daljem tekstu: Predlog strategije) vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (Broj: 353-12858/2019-1 od 26. decembra 2019. godine). Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je javnu raspravu o Predlogu strategije u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24. januara 2020. godine. Javna prezentaciji Predloga strategije održana je 13.01.2020. godine u Beogradu (u prostorijama EU INFO centra). Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Predloga Strategije.
20. decembar 2019.

Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

20. decembra 2019.|

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tekstu Nacrt zakona) sprovedena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (05 Broj: 011-10909/2019 od 31. oktobra 2019. godine). U skladu sa navedenim Zaključkom Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tesktu: Nacrt zakona) u periodu od 1. do 20. novembra 2019. godine i u tom periodu predstavilo Nacrt zakona u Beogradu, u sali Skupštine grada Beograda, dana 12. novembra 2019. godine. Tokom javne rasprave na prezentaciji Nacrta zakona učešće su uzeli predstavnici HIP Petrohemije, grupacije Farmacije, MeiTa, Polipaka, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, NIS-a, Kruševačkog ekološkog centra, Opštinske uprave Kruševac.
25. novembar 2019.

IZVEŠTAJ O OBAVLJENOM JAVNOM UVIDU, JAVNOJ RASPRAVI I JAVNOJ PREZENTACIJI NACRTA UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJE ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KALEMEGDANSKI RT”

25. novembra 2019.|

I UVODNE NAPOMENE Spomenik prirode „Kalemegdanski rt” nalazi se južno od ušća Save u Dunav, na području grada Beograda, između Gornjeg i Donjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Zaštićeno područje nalazi se na katastarskoj parceli 67/2 KO Stari Grad, površine 14 ha 07 a 18 m², koja je u potpunosti u vlasništvu države. Na području SP „Kalemegdanski rt” utvrđeni su režimi zaštite II (drugog ) i III (trećeg) stepena. Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Kalemegdanski rt” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.
15. novembar 2019.

Javne konsultacije o Nacrtu zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini

15. novembra 2019.|

Povodom Nacrta zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini, u saradnji Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Misije OEBS-a u Srbiji, Arhus centra Južne i Istočne Srbije i Nišavskog upravnog okruga održane su Javne konsultacije. Sastanku su, pored projektnog tima Arhus centra Južne i Istočne Srbije, predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva zaštite životne sredine prisustvovali i predstavnici Nišavskog upravnog okruga, Grada Niša, Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu, javnih preduzeća i nevladinog sektora.