Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. jun 2020.

Izveštaj o javnoj raspravi o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije

11. juna 2020.|

Javna rasprava o Predlogu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom Republike Srbije (u daljem tekstu: Predlog strategije) vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave (Broj: 353-12858/2019-1 od 26. decembra 2019. godine). Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je javnu raspravu o Predlogu strategije u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24. januara 2020. godine. Javna prezentaciji Predloga strategije održana je 13.01.2020. godine u Beogradu (u prostorijama EU INFO centra). Primedbe, predlozi i sugestije dostavljene tokom javne rasprave su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Predloga Strategije.
20. februar 2020.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

20. februara 2020.|

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 20. februara 2020. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).
5. februar 2020.

Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije

5. februara 2020.|

U skladu sa članom 31. Zakona o planskom sistemu republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2018), za potrebe izrade dokumenta javne politike za cirkularnu ekonomiju sprovedena je ex-ante analiza efekata. Ova analiza je imala za cilj da sagleda postojeće stanje, identifikuje promene koje treba postići sprovođenjem mera javne politike, utvrdi opšte i pojedinačne ciljeve javne politike, identifikuje opcije, predloži optimalnu opciju i identifikuje resurse za sprovođenje mera javne politike.
27. decembar 2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja predloga strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu

27. decembra 2019.|

U okviru projekta tehničke podrške „Strategija klimatskih promena sa Akcionim planom“, Ministarstvo zaštite životne sredine je u skladu sa odredbama čl. 5, 6, i 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010) objavilo odluku o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom (Službeni glasnik broj 62/2018 od 10.4.2018. godine) i izradilo Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja).
27. decembar 2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu strategije niskougljeničnog razvoja republike srbije sa akcionim planom

27. decembra 2019.|

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 26. decembra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Predlog strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog strategije niskougljeničnog razvoja). Javna  rasprava  sprovodi se u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24.  januara 2020.  godine.