Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. јун 2020.

Извештај о јавној расправи о Предлогу Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом Републике Србије

11. јуна 2020.|

Јавна расправа о Предлогу Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом Републике Србије (у даљем тексту: Предлог стратегије) вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе (Број: 353-12858/2019-1 од 26. децембра 2019. године). Министарство заштите животне средине спровело је јавну расправу о Предлогу стратегије у периоду од 27. децембра 2019. године до 24. јануара 2020. године. Јавна презентацији Предлога стратегије одржана је 13.01.2020. године у Београду (у просторијама EU INFO центра). Примедбе, предлози и сугестије достављене током јавне расправе су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Предлога Стратегије.
20. фебруар 2020.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

20. фебруара 2020.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 20. фебруара 2020. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (у даљем тексту: Нацрт закона).
5. фебруар 2020.

Извештај о спроведеној еx-ante анализа ефеката за област циркуларне економије

5. фебруара 2020.|

У складу са чланом 31. Закона о планском систему републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 30/2018), за потребе израде документа јавне политике за циркуларну економију спроведена је еx-ante анализа ефеката. Ова анализа је имала за циљ да сагледа постојеће стање, идентификује промене које треба постићи спровођењем мера јавне политике, утврди опште и појединачне циљеве јавне политике, идентификује опције, предложи оптималну опцију и идентификује ресурсе за спровођење мера јавне политике.
27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

27. децембра 2019.|

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).
27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

27. децембра 2019.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије нискоугљеничног развоја). Јавна  расправа  спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24.  јануара 2020.  године.