Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. februar 2013.

Pojava parazita kod slatkovodnih riba

25. februara 2013.|

Nakon učestalog izveštavanja medija o pojavi parazita kod riba iz Dunava, Save i kanalske mreže Dunav – Tisa – Dunav, u organizaciji Udruženja za poljoprivredu, prehranbenu i duvansku industriju i vodoprivredu Privredne komore Srbije,  19.02.2013. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održan je sastanak posvećen zoonotskim parazitozama kod slatkovodnih i morskih riba, kome su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije, veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Instituta za tehnologiju mesa, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Udruženja alasa Srbije i naučne i stručne javnosti.
5. februar 2013.

Obeležen Svetski dan vlažnih područja

5. februara 2013.|

U organizaciji Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva  energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljsto i zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, dana 01.02.2013. godine u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u Novom Sadu, obeležen je Svetski dan vlažnih područja (World Wetlands Day).
26. januar 2013.

Poseta Predelu izuzetnih odlika ”Vlasina”

26. januara 2013.|

Dr Srđan Belij, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, posetio je 25. Januara 2013. Godine JP ”Direkciju za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulice” iz Surdulice –  upravljača  Predela izuzetnih odlika ”Vlasina”.
24. januar 2013.

Vrata Gornjeg Podunavlja

24. januara 2013.|

U Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 21. januara 2013. godine  održan  je sastanak  ekspertskog tima za selekciju projekata Nagrade Saveta Evrope za predeo. Sastanku su prisustvovali pored predstavnika Ministarstva i predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, Šumarskog fakulteta, Zavoda za zaštitu prirode,  Zavoda za urbanizam Vojvodine.
8. januar 2013.

Polaganje stručnog ispita za RIBOČUVARA

8. januara 2013.|

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati  20. februara 2014. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 13. februara 2014. godine.

Kandidati čije prijave stignu posle 13. februara, NEĆE moći da polažu 20. februara, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

Pravo prijave imaju lica starija od 18 godina. Prijava se podnosi Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd i sadrži sledeće podatke:

1.            vrsta stručnog ispita za koji se prijavljuje;

2.            ime i prezime kandidata;

3.            jedinstveni matični broj kandidata;

4.            prebivalište i adresa stanovanja

5.            broj telefona.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

1.            uverenje o državljanstvu – original ili overena fotokopija;

2.            izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija;

3.            dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), koji se primenjuje od 01. jula 2012. godine, izmenjena je visina republičkih administrativnih taksi za polaganje stručnih ispita. Iznos uplate za polaganje stručnog ispita za ribočuvara je 2580 dinara.

Stručni ispit polaže se pisano.

Materijal potreban za pripremu stručnog ispita za ribočuvara možete da preuzmete ovde.