Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. фебруар 2013.

Појава паразита код слатководних риба

25. фебруара 2013.|

Након учесталог извештавања медија о појави паразита код риба из Дунава, Саве и каналске мреже Дунав – Тиса – Дунав, у организацији Удружења за пољопривреду, прехранбену и дуванску индустрију и водопривреду Привредне коморе Србије,  19.02.2013. године у просторијама Привредне коморе Србије одржан је састанак посвећен зоонотским паразитозама код слатководних и морских риба, коме су присуствовали представници Привредне коморе Србије, ветеринарске инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Института за технологију меса, Завода за заштиту природе Србије, Удружења аласа Србије и научне и стручне јавности.
  • Permalink Gallery

    Обележен Светски дан влажних подручја

5. фебруар 2013.

Обележен Светски дан влажних подручја

5. фебруара 2013.|

У организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарства  енергетике, развоја и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељсто и заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе, дана 01.02.2013. године у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, у Новом Саду, обележен је Светски дан влажних подручја (World Wetlands Day).
  • Permalink Gallery

    Посета Пределу изузетних одлика ”Власина”

26. јануар 2013.

Посета Пределу изузетних одлика ”Власина”

26. јануара 2013.|

Др Срђан Белиј, државни секретар у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, посетио је 25. Јануара 2013. Године ЈП ”Дирекцију за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулице” из Сурдулице –  управљача  Предела изузетних одлика ”Власина”.
24. јануар 2013.

Врата Горњег Подунавља

24. јануара 2013.|

У Министарству природних ресурсa, рударства и просторног планирања 21. јануара 2013. године  одржан  је састанак  експертског тима за селекцију пројеката Награде Савета Европе за предео. Састанку су присуствовали поред представника Министарства и представници Министарства културе и информисања, Шумарског факултета, Завода за заштиту природе,  Завода за урбанизам Војводине.
8. јануар 2013.

Полагање стручног испита за РИБОЧУВАРА

8. јануара 2013.|

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања обавештава лица заинтересована за полагање стручног испита за рибочувара, да ће се испитивање кандидата са до сада уредно поднетим пријавама, одржати  20. фебруара 2014. године у 12 часова, у згради СИВ 3 на првом спрату у сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.

За нове кандидате пријаве за полагање стручног испита за рибочувара се подносе Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања најкасније до 13. фебруара 2014. године.

Кандидати чије пријаве стигну после 13. фебруара, НЕЋЕ моћи да полажу 20. фебруара, већ ће се сматрати да су пријављени за неки од будућих термина.

Право пријаве имају лица старија од 18 година. Пријава се подноси Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд и садржи следеће податке:

1.            врста стручног испита за који се пријављује;

2.            име и презиме кандидата;

3.            јединствени матични број кандидата;

4.            пребивалиште и адреса становања

5.            број телефона.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

1.            уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија;

2.            извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија;

3.            доказ о уплати републичке административне таксе.

Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013. Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 55/12), који се примењује од 01. јула 2012. године, измењена је висина републичких административних такси за полагање стручних испита. Износ уплате за полагање стручног испита за рибочувара је 2580 динара.

Стручни испит полаже се писано.

Материјал потребан за припрему стручног испита за рибочувара можете да преузмете овде.