ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

(“Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013)

 Тарифни број 1. 

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано    280 динара

Тарифни број 2.

 •  За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу:  1.400,00 динара
 • За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику:  11.510,00 динара

 Тарифни број 135.

За захтев за увид у катастар истражних права и експлоатационих поља, односно књигу исправа и евиденцију предузећа којима је дато одобрење за експлоатацију:  4.240,00  динара

За захтев за утврђивање и оверу резерви минералних сировина: 74.400,00 динара

За решење из области геологије и рударства, које се доноси на основу захтева:

 • за одобрење за истраживање 55.810,00
 • за продужетак истражног права 18.590,00
 • за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина 111.630,00
 • за испирање племенитих метала 7.360,00
 • за извођење рударских радова 93.010,00
 • за извођење радова по упрошћеном рударском пројекту 37.220,00
 • за одобрење употребе рударског објекта, односно употребну дозволу 74.400,00
 • за утврђивање испуњености услова за обављање послова одржавања гасовода и унутрашњих гасних инсталација 14.720,00
 • за продужење рока важења одобрења за експлоатацију минералних сировина 49.210,00
 • за издавање лиценце за извођење рударских радова и за вршење стручног надзора над рударским радовима 224.970,00
 • за издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката 112.490,00
 • за издавање лиценце за вршење техничке контроле рударских пројеката и објеката 112.490,00
 • за издавање одобрења за проширење експлоатационог поља 97.660,00

Тарифни број 13.

 • За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала : 370,00 динара

 

 

Жиро рачун: 840-742221843-57

Шифра плаћања: 133

Позив на број: 97  50-016

Сврха: Републичка административна такса

Корисник: Буџет Републике Србије