На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта „CAPTIVA“ Д.О.О. Ваљево, Белошевац, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на  Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:  ЦЕНТАР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА на КП 2270 и 2271 КО Ваљево, заведен  под бројем 353-02-00604/2017-02.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у  року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења,и на вебсајту министарства https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Ваљева, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 20. став 3.и чл. 28. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 27.10.2017. године са почетком у 12 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне  Студије у просторијама Града Ваљева.