Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

27. децембра 2019.|

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).
27. децембар 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

27. децембра 2019.|

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије нискоугљеничног развоја). Јавна  расправа  спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24.  јануара 2020.  године.
26. децембар 2019.

Министар Горан Триван: Остварени стратешки циљеви Министарства заштите животне средине

26. децембра 2019.|

Влада Републике Србије утврдила је данас Предлог преговарачке позиције за Поглавље 27 – животна средина и климатске промене, док је Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом стављен на јавну расправу, а закон о климатским променама упућен Влади Републике Србије на разматрање, што су неки од резултатa рада Министарства које је навео министар заштите животне средине на данашњој конференцији за новинаре.
26. децембар 2019.

Влада Републике Србије је на данашњој седници утврдила Предлог преговарачке позиције за Поглавље 27-животна средина и климатске промене

26. децембра 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван је оценио да је тиме остварен  стратешки циљ министарства-Србија иде напред у области заштите животне средине. Указао је да  је Поглавље 27  најобимније,  најзахтевније и најсложеније у приступним преговорима Србије са Европском унијом. Министар је захвалио свима, а посебно Европској комисији на подршци у припреми преговарачке позиције која је завршена годину дана раније у односу на планирано. Колика је сложеност и обимност рада уложена у  припрему овог документа  показује и чињеница да документ садржи 1600 страна. 
25. децембар 2019.

Предлог програма заштите природе за период од 2020. до 2022. године

25. децембра 2019.|

Правни основ за доношење Програма заштите природе Републике Србије за период 2020-2022. године садржан је у члану 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број. 30/2018). и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).