Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2017

26. decembar 2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada, kao i tretmana otpadnih vozila, na k.p. 12651/1 KO Loznica, Grad Loznica

26. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
26. decembar 2017.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Reguma“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:„Pogon za reciklažu pneumatika pirolitičkim postupkom, na KP 2131/42 KO Paraćin“

26. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
25. decembar 2017.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji Specijalne bolnice za plućne bolesti „Ozren“ u Sokobanji

25. decembra 2017.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje   OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada, na lokaciji Specijalne bolnice za plućne bolesti „Ozren“ u Sokobanji.
22. decembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Rogačice na državnom putu IIa reda, teritorija Opštine Bajina Bašta

22. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 8, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
22. decembar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta -eksploatacije mermera kao TGK iz ležišta Pašin Kamen, Popova kod Blaca

22. decembra 2017.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće