Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. новембар 2016.

Нова подзаконска акта у области заштите вода

18. новембра 2016.|

Дана 10.11.2016. године одржан је у Београду скуп под називом „Нова подзаконска акта у области заштите вода“, који је организовало Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије.
16. новембар 2016.

Сeгмeнт нa висoкoм нивoу Кoнфeрeнциje УН o прoмeни климe

16. новембра 2016.|

Сeгмeнт нa висoкoм нивoу Кoнфeрeнциje o прoмeни климe пoд oкриљeм Oквирнe кoнвeнциje УН o прoмeни климe oтвoрeн je у утoрaк, 15. нoвeмбрa свeчaнoм цeрeмoниjoм кojу je oтвoриo Крaљ Maрoкa Mухaмeд 6. Крaљ Maрoкa и нaглaсиo je знaчaj пoдизaњa знaњa и свeсти o прoблeму климaтских прoмeнa, aли и oбрaзoвaњa кao кључнoг зa eфикaсну бoрбу прoтив oвoг прoблeмa.
15. новембар 2016.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

15. новембра 2016.|

Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, је у оквиру својих активности одржао други, у низу, састанак са инспекторима јединицама локалне самоуправе за Зајечарски, Борски и Пиротски округ у Граду Зајечару.
11. новембар 2016.

Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

11. новембра 2016.|

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, оглашава К О Н К У Р С  ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ
10. новембар 2016.

Рeпубличкa инспeкциja зa зaштиту живoтнe срeдинe oдузeлa примeрaк мaкaкa мajмунa

10. новембра 2016.|

Рeпубличкa инспeкциja зa зaштиту живoтнe срeдинe oдузeлa je у срeду 09.11.2016. године jeдaн примeрaк мaкaкa мajмунa врстe (Macaca fuscata) oд физичкoг лицa у Бeoгрaду. Свe врстe примaтa су зaштићeнe Кoнвeнциjoм o мeђунaрoднoм прoмeту угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe (ЦИTEС)  и  нaциoнaлним прoписимa из oблaсти зaштитe прирoдe.