Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Godišnje arhive: 2016

30. decembar 2016.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje vode Berilovac, selo Berilovac, SO Pirot

30. decembra 2016.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. decembar 2016.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Eksploatacija rečnog nanosa iz korita reke Dunav od km 1071 + 000 do km 1071 + 700 KP br.5347, KO Zatonje

29. decembra 2016.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. decembar 2016.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Izgradnja MHE Visočka Ržana III na reci Visočica, KP 1790 KO Visočka Ržana, grad Pirot

29. decembra 2016.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
28. decembar 2016.

Nacrt Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

28. decembra 2016.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09).
28. decembar 2016.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada, KO Kragujevac 1, Grad Kragujevac

28. decembra 2016.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97, 31/2001 i Službeni glasnik RS”, br. 30/2010)  daje sledeće