Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Годишње архиве: 2016

30. децембар 2016.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање воде Бериловац, село Бериловац, СО Пирот

30. децембра 2016.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. децембар 2016.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1071 + 000 до км 1071 + 700 КП бр.5347, КО Затоње

29. децембра 2016.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. децембар 2016.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Изградња МХЕ Височка Ржана III на реци Височица, КП 1790 КО Височка Ржана, град Пирот

29. децембра 2016.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. децембар 2016.

Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

28. децембра 2016.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је поступак израде трећег националног Извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, бр.38/09).
28. децембар 2016.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

28. децембра 2016.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и Службени гласник РС”, бр. 30/2010)  даје следеће