Министарство заштите животне средине завршило је први циклус пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији“ финансираног из буџета Републике Србије, и добијене резултате истраживања представило у извештајним документима.

Партија 1 овог пројекта – „Оперативни мониторинг површинских вода у РС“, била је усмерена на испитивање биолошких елемената квалитета вода – макрофита и риба, који до сада нису систематски праћени на територији Републике Србије. Биолошки мониторинг је саставни део мониторинга у систему заштите и одрживог управљања водама, а у складу са захтевима Оквирне директиве о водама ЕУ, биолошки параметри су неопходан елемент квалитета за процену еколошког статуса површинских вода. Активности у оквиру ове Партије Пројекта спровео је Конзорцијум Универзитета у Београду – Биолошки факултет и Институт за мултидисциплинарна истраживања и Универзитета у Новом Саду – Природно-математички факултет.

У оквиру Партије 2 – „Оперативни мониторинг подземних вода у РС“, увођењем испитивања параметара квантитативног статуса и физичко-хемијског састава подземних вода на објектима који до сада нису систематски праћени на територији РС, а налазе се под притиском или потенцијалним притиском, добијени су подаци неопходни за проширење сталне осматрачке мреже подземних вода на националном нивоу, као и за унапређење заштите подземних вода у складу са захтевима Оквирне директиве о води, односно Директиве о заштити подземних вода од загађивања и погоршања квалитета. Мониторинг подземних вода спровео је Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Институтом за јавно здравље из Крагујевца.

Први циклус истраживања у оквиру пројекта завршен је у априлу, а извештаје о добијеним резултатима могу се преузети на следећем линку. Планирано је да се испитивања наставе и током наредне две године, а тренутно је у припреми наставак пројекта за 2018. годину.

Пројекат „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у Републици Србији“ који је започет јула 2017. године има за циљ унапређење мониторинга површинских и подземних вода у складу са општом тенденцијом побољшања стања животне средине, што је од велике важности и за процес приступних преговора Републике Србије са ЕУ, у оквиру поглавља 27 – Животна средина и усклађивања домаћих прописа из области заштите површинских и подземних вода са регулативом Европске уније.