На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће “НИС“ а.д. Нови Сад поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту ТНГ Овча капацитета 6000 m3, на к.п. 4133/2, 4129/7 и 4134/7 КО Овча, ГО Палилула, Град Београд, за потребе озакоњења објеката, заведено под бројем 353-02-2476/2018-03.

Услед процедуралних пропуста јавна расправа и презентација предметне Студије заказана за 08.03.2019. године у просторијама ГО Палилула, није одржана и биће поновљена у новом термину. Студија о процени утицаја предметног пројекта је достављена ГО Палилула и биће могуће извршити јавни увид до датума одређеног за одржавање поновљене јавне расправе.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Палилула, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама ГО Палилула, дана 12.04.2019. године са почетком у 1100 часова.