На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку и Службени гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност , заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Елекропривреда Србије – Београд“ , поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ Врело,  Бајина Башта, Перућац, катастарска парцела 6/2 КО Перућац, заведен  под бројем 353-02-00055/2017-16.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у  року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења , као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Бајина Башта, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана

01.09.2017. године са почетком у 12 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне  Студије у просторијама СО Бајина Башта.