На основу чл. 27., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац ЈКП“ ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР“, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: реконструкције и изградње објеката постројења за пречишћавање воде ,,Краљевица“ у Зајечару, на кат. парцели бр. 7673/3 КО Зајечар, територија Града Зајечара, заведен  под бројем 353-02-00980/2018-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету  Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у  року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Зајечара, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. У складу са чланом 20. став 3. и чл. 28. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09), дана 29.05.2018. године са почетком у 13 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне  Студије у просторијама градске управе – Града Зајечара.