На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ПУТД “Недељковић“ д.о.о Прово поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за складиштење течног опасног отпада (укупне површине од око 200 m2) и то остатака течних горива и уља, у два резервоара капацитета 2×30 m3 (са преградама 4×15 m3), а који настаје при сервисирању, баждарењу и чишћењу резервоара за складиштење нафтних деривата, на на к.п. 412/6 и 412/9, КО Скупљен, СО Владимирци, заведен под бројем 353-02-1443/2017-16.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Владимирци, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО Владимирци, дана 08.09.2017. године са почетком у 1230 часова.