На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Носилац пројекта, ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ д.о.о, из Београда, Бул. краља Александра 282, поднео је Министарству заштите животне средине, захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта доградње Државног пута I реда, на траси постојећег државног пута I-Б реда, бр.24, (раније М1.11), веза коридор 10 – Крагујевац, од км 0+000,00 (петља крагујевац на аутопуту Е-75, раније петља “Баточина“) до км 5+000,00 (крај будуће петље “Баточина – Исток“) – “Прва А фаза“, на КО Лапово, на територији СО Лапово, као и на КО Брзан и КО Баточина варош, на територији СО Баточина, дана 27.07.2018. године, заведен под бр. 353-02-1693/2018-03.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине, дало је сагласност на предметну студију.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

Решење можете преузети овде.