На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП ЕПС Београд, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране Ровни на брани „Ровни“, инсталисане снаге 1,217 kW, на катастарским парцелама бр. 995, 670, 794, 793, 727, 969/2, 800/1, 976/4. 976/6 КО Ровни, Град Ваљево, решење о сагласности бр. 353-02-01802/2015-16 од 05.12.2016. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.