На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео је Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину  Идејног пројеката аутопута Е – 80, деоница Плочник – Мердаре, у дужини од 37 km, заведен под бројем 353-02-01002/2017-02 од 03.11.2017.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.