На основу чланова 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3. Закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Министарство животне средине и вода Републике Бугарске је поступајући у складу са чланом 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ЕСПОО Конвенција) доставило Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат екплоатације и прераде руде злата и сребра у лежишту Тран, општина Тран, Регион Перник. Носилац пројекта је компанија Euromax Services Ltd – Софија, Бугарска.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.