На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројектa „Miteco Кнежевац“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат унапређења расположивог инфраструктурног и техничког капацитета трансфер станице, на катастарској парцели број 702/1 КО Кнежевац, СО Раковица – Град Београд.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.