На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта ЈП „ Путеви Србије, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта за изградњу бочне наплатне станице у зони петље „Мерошина“, на државном путу IA реда број 1 (аутопут E-75), на стационажи km 440+636, на к.п. бр. 3689 KO Балајац, на територији општине Мерошина, заведен  под бројем 353-02-01504/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.