На основу чл. 8, а у вези са чл. 2. став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта  HBIS Group Serbia Iron & Sreel d.o.o., (преко овлашћеног лица ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА ад из Новог Београда, Булевар Михаила Пупина 12) поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта уградње нове корачне пећи у постојећи објекат хале топле ваљаонице и изградњу пратећих објеката у комплексу фабрике за производњу и ваљање челика, на КП 2571/25, 2571/38, 2571/28, 2571/59 и 2571/54 КО Радинац, територија Града Смедерева,  заведен под бројем 353-02-00816/2018-03 од 04.04.2018.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.