На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складишта неопасног отпадног магнезијума  на дели катастарске парцеле бр. 718 КО Бела Стена, комплекс оператера “MG Serbien“ д.о.о.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.