На основу чл. 8., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте из Београда, Царице Милице 2, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције производних агрегата и пратеће опреме за Власинске хидроелектране, укупне инсталисане снаге 128,7 MW, заведен под бројем 353-02-00054/2018-03 од 05.01.2018.

Реконструкција је планирана на:

  1. ХЕ Врла 1 на КП 2111 9146 КО Власина Округлица, територија Општине Сурдулица
  2. ХЕ Врла 2 на КП 3409, 3410 и 5251/1 КО Битврђа, територија Општине Сурдулица
  3. ХЕ Врла 3 на КП 2396 и 4253 КО Масурица, територија Општине Сурдулица
  4. ХЕ Врла 4 на КП 1672 и 1675 КО Сувојница, територија општине Сурдулица и КП 2166/1 КО Полом и КП 501 КО Декутнице, територија Општине Владичин Хан

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.