На основу чл. 8, а у вези са чл. 2. став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта  HBIS Group Serbia Iron & Sreel d.o.o., (преко овлашћеног лица ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА ад из Новог Београда, Булевар Михаила Пупина 12) поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и изградња новог постројења за синтеровање површине 180 m2, у железари Смедерево, на КП 2571/1, 2571/54 и 2571/63 КО Радинац, територија Града Смедерева,  заведен под бројем 353-02-00823/2018-03 од 04.04.2018.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.