На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „REC-EE-O“ д.о.о. из Београда, ул. Томе Буше бр. 14, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Процес технологије рада складиштења и третмана електричног и електронског отпада на КП 1571 КО Бакионица, општина Пожега.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.