На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП “СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД“, Милутина Миланковића 9, Нови Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта кабинске жичаре (гондоле) Ушће –Калемегдан, на к.п.1026/1, 1036/1, 1043/1, 6628/1 К.О. Нови Београд, ГО Нови Београд и к.п. 64/1, 64/16, 68/2, 68/3, 69/1, 70/1, 2774 К.О. Стари град, ГО Стари град, Град Београд, заведен под бројем 353-02-00206/2019-03 од 01.02.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.