На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА из Београда, Таковска 2, (преко овлашћеног лица „БГ Инвест“ доо из Београда, Небојшина 20)  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње тачка Мрежног система WIFI ACCESS POINT –a и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији Хоргош, SUU105, SUL105, SUW82 на КП 9917/2 КО Хоргош, на територији општине Кањижа, заведен под бројем  353-02-00541/2018-03 од 06.03.2018.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.