На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта ЈП „ Путеви Србије, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградња објеката високоградње и недостајуће инфраструктуре бочне наплатне станице Таково, на Аутопуту  (Е-763), на км 99+310,37 на деловима к.п. број: 207/23, 207/24, 207/20 и 226/19 К. О. Таково, општина Горњи Милановац, према локацијским условима ROP-MSGI-21048-LOCH-2/2016,број: 350-02-02219/2016-14 од 29. 09. 2016, заведен  под бројем 353-02-00647/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.