На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ из Београда, Булевар краља Александра 282, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Идејног  пројекта реконструкције друмског моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда бр. 27, на граничном прелазу Трбушница, на КП. Бр. 4537, 4545/4 и 11975 КО Лозница, на територији града Лознице, заведен под бројем 353-02-00144/2019-03 од 25.01.2019. године.

 Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.