На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, “НИС“ а.д. – Нови Сад, Народног фронта 12, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката – резервоара на складишту нафтних деривата Смедерево, НИС а.д. Нови Сад, на к.п.бр. 532, 532/1 и 532/2, КО Смедерево, на територији града Смедерева, дана 20.06.2018. године, заведен под бројем 353-02-1415/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.