На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, НИС а.д. – Нови Сад, из Београда, Милентија Поповића 1, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну срединупројекта реконструкције станице за снабдевање бродова горивом на складишту НД “Прахово“, на к.п.бр. 523, 543/44, 543/45, 543/46, 5852/1, КО Прахово, на територији СО Неготин, дана 01.11.2017. године, заведен под бројем 353-02-986/2017-02, као и допуну истог, дана 04.12.2017.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.