На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Телеком Србија Београд, из Београда, Таковска 2, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта тачке Мрежног система WIFI ACCESS POINT-а и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији СИНОШЕВИЋИ 2 CAU108, CAL108, CAW51, на животну средину, система радио базних станица за пружање широкопојасног приступа интернету и унапређења мобилних комуникационих услуга на коридорима аутопутева на територији Републике Србије, на к.п. 1214, КО ВРНЧАНИ, на територији општине Горњи Милановац, дана 26.02.2018. године, заведен под бројем 353-02-00445/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.