Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

      Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, “DEVIX“ d.o.o, iz Lazarevca, Dimitrija Tucovića 30, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za proizvodnju ugljenog briketa, na k.p. 388, KO Veliki Crljeni, na teritoriji GO Lazarevac, grada Beograda, dana 10.08.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-332/2017-02, kao i dopunu istog, dana 11.01.2018.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.