На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, “DEVIX“ д.о.о, из Лазаревца, Димитрија Туцовића 30, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за производњу угљеног брикета, на к.п. 388, КО Велики Црљени, на територији ГО Лазаревац, града Београда, дана 10.08.2017. године, заведен под бројем 353-02-332/2017-02, као и допуну истог, дана 11.01.2018.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.