На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће “ВАТ Енергија“ д.о.о, Нови Сад, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС 110/35 kV Мосна – ПРП 110 kV Никине воде, К.О.Тополоница, општина Мајданпек, К.О. Клокочевац, општина Мајданпек, К.О. Плавна, општина Неготин, заведен под бројем 353-02-2200/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.