На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, “ТЕХНОГРАДЊА“ д.о.о, из Крушевца, Мајке Југовића 14, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита за велику воду реке Западне Мораве, на стационажи од км 11+800 до км 12+300, на делу к.п.бр. 4783/1, КО Шанац, на територији града Крушевца, дана 30.05.2018. године, заведен под бројем 353-02-1254/2018-03, као и допуну захтева, дана 08.06.2018.године, а на захтев овог органа.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.