На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП “Дирекција за изградњу и комуналне делатности“, из Гаџиног Хана, Милоша Обилића бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта “Габар сопотница“, на делу кат. парцеле број 141, КО Овсињинац, на територији СО Гаџин Хан, дана 23.08.2017. године, заведен под бројем 353-02-439/2017-02.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.