На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11- одлука УС и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Новом Саду, „Мотинс“, оператера Промист доо Нови Сад.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, Нови Сад, сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 25. октобра 2016. године у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110,  у сали  за састанке (у приземљу)  са почетком у 11 часова.