На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Севесо комплекс „Галеника Фитофармација“ у Земуну, оператерта „Галеника Фитофармација“ а.д.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Градa Београда, ул 27. марта 43-45, сала 503, V спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 21. децембра 2016. године, у просторијама Градске управе Града Београда, ул 27. марта 43-45, сала 503, V спрат, са почетком у 12 часова.