На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Стандард гас“ д.о.о. Нови Сад, за Постројење за прераду широке фракције лаких угљоводоника у Оџацима.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама СО Оџаци, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, канцеларија бр. 27, ул. Кнез Михајлова, бр. 24, Оџаци, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од  20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна расправа и презентација биће одржана 21. септембра 2016. године у просторијама СО Оџаци, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, канцеларија бр. 27, ул. Кнез Михајлова бр. 24, Оџаци, са почетком у 11 часова.