На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, на стационажи км 1112+100 до км 1110+850, на катастарској парцели број 1/1 (део), 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 (део), 1/6 (део), 2/3 (део), 247 (део), 13429 (део), 203 и Катастарска парцела Дунава 501, КО Смедерево и изградњу саобраћајног прикључка пристпне лучке саобраћајнице на ДП IБ реда број 14 у зони петљи, на територији града Смедерева.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Смедерево, ул. Омладинска 1, 11300 Смедерево.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 05.07.2018. године са почетком у 10 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, ул. Омладинска 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.