На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о.  Лесковац, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине на лежишту „Батуловце“ код Власотинца, у оквиру одобреног експлотационог поља које је ограничено преломним тачкама са следећим координатама:

 

      y                    x

1. 7 588 400 4 758 624
2. 7 589 300 4 758 508
3. 7 589 300 4 757 000
4. 7 588 400 4 757 000

 

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Власотинце, ул. Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 06.07.2018. године са почетком у 12 часова, у просторијама Општинске управе Власотинце, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.